บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ ห้องดิเอ็มเพรส ชั้น 6 สยามนครินทร์ หาดใหญ่